Osakkaat

 

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.  
11.
12.
13.
14.
15.
16.

 

Etelä-Savon Energia Oy
Haminan Energia Oy
Keravan Energia Oy
Kokemäen Sähkö Oy
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
KSS Energia Oy       
Lammaisten Energia Oy
Lankosken Sähkö Oy
Leppäkosken Sähkö Oy
NIVOS Energia Oy
Nurmijärven Sähkö Oy
Paneliankosken Voima Oy
Porvoon Energia Oy
Sallila Energia Oy
Vatajankosken Sähkö Oy

VSV-Energia Oy